۲۲ نمودار و نقشه ای که وضعیت حبس و زندانی سازی را در آمریکا توضیح می دهند
۱۳۹۵-۰۶-۱۳
آخرین نظرسنجی های انتخاباتیِ ۲۰۱۶
۱۳۹۵-۰۶-۱۶

چه کسی برنده انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا خواهد شد؟

مدلِ انتخاباتیِ Upshot که مبتنی بر آخرین نظرسنجی های ایالتی و کشوری است، حاکی از آن است که پیروزِ انتخابات هیلاری کلینتون خواهد بود. البته پیروزیِ دونالد ترامپ نیز همچنان محتمل است: احتمالِ باختِ هیلاری کلینتون در انتخابات بسیار اندک و دور از انتضار است.
از هم اکنون تا روزِ انتخابات، ما پیوسته با نظرسنجی های جدید پیش¬بینی های خود را روزآمد خواهیم کرد، و در عینِ حال، برآوردهای خبرگزاری های دیگر را نیز گردآوری کرده و از آنها سود خواهیم جست. برای نشان دادنِ نتایجِ نظرسنجی ها روش¬های مختلفی وجود دارد. آنچه در ادامه خواهید دید برآوردِ ما از نتیجه ی انتخابات است که لحظه به لحظه تغییر می کند:
احتمالِ پیروزی در هر ایالت
مدلی که ما برای پیش بینیِ پیروزِ انتخاباتِ ریاست جمهوری از آن استفاده کرده ایم، احتمالِ پیروزیِ هر حزب را به تفکیکِ هر ایالت مشخص کرده است. پیش بینی های ما علاوه بر آخرین نظرسنجی های ایالتی، از نتایجِ انتخاباتِ پیشینِ ایالت ها و نیز از نظرسنجی های مرکزی (مربوط به بخشِ فدرال کشورِ آمریکا) استفاده کرده است.
جدولِ زیر، نشاندهنده ی برآوردی است که مدلِ ما از پیروزیِ دموکرات ها و جمهوری خواهان در 50 ایالت به علاوه ی واشنگتن دی.سی به عمل آورده است. ما این 50 ایالت را بر حسبِ سابقه ی آراءِ هریک طیِ 12 سالِ اخیر، در 5 گروه طبقه بندی کرده ایم.
همچنین، برآوردهای ما در ایالت هایی صورت گرفته که معمولاً تمایل به شرکت در انتخابات دارند:
مقایسه ی سایرِ پیش بینی ها
نیویورک تایمز از جمله خبرگزاری هایی است که بیشترین پیش بینی ها و برآوردهای انتخاباتی را انجام می دهد و همانندِ برخی از سایت های نظرسنجیِ دیگر نظیرِ FiveThirtyEight و Princeton Election Consortium از مدل های آماری استفاده می کند؛ برخی دیگر مثلِ Cook Political Report به نظراتِ کارشناسان و خبرنگارانِ خبره ای که در اختیار دارند استناد می کنند. برخی هم مانندِ Predict Wise به شرط بندی های رایج متکی هستند.
ما هرروز این برآوردها را جمع آوری کرده و آنها را برای مقایسه ی بهتر در قالبِ یک تابلوی امتیاز (نظیرِ آنچه در زیر می بینید) مرتب می کنیم. ابتدا برآوردِ هر خبرگزاری از حزبِ پیروز در انتخابات را می آوریم. (Dem کوته نوشتِ دموکرات است).
سپس، برآوردها را به تفکیکِ هر ایالت طبقه بندی می کنیم. با کنارِ هم گذاشتنِ این دو، تفاوتِ بینِ مدل ها آشکارتر خواهد شد.
کدام نتایج محتمل تر هستند؟[ی/google_font]برخی از ترکیب های آراءِ انتخاباتی رایج تر از سایرین هستند. نمودارِ زیر تخمینی است از اینکه احتمالِ تحققِ کدام نتایج بیشتر است.
دونالد ترامپ برای راهیابی به کاخِ سفید مسیری دشوار در پیش دارد[ی/google_font]نمودارِ دوسویه ی زیر مسیرِ پرپیچ و خمی را به تصویر کشیده که دونالد ترامپ برای رسیدن به ریاست جمهوری باید طی کند. اینجا فرض می گیریم که کلینتون و ترامپ در ایالت هایی که مدلِ ما نشان داده اند از انتخاباتِ درون حزبی سربلند بیرون بیایند. می توانید نتایجِ 10 ایالتی که تنگاتنگ ترین رقابت ها را با یکدیگر دارند مشاهده کنید. و از همه مهمتر اینکه این نمودار نشاندهنده ی اهمیتِ زیادِ ایالتِ فلوریدا برای ترامپ است که بدونِ آن خیلی مشکل است وی برنده شود.
یکی از برندگان را در پررقابت ترین ایالت ها انتخاب کنید تا مسیرِ هر کاندیدا تا پیروزی را ببینید. ( سایرِ بازنمایی ها از این نمودارِ درختی شاملِ 10 ایالتی می شوند که نتایجِ حاصل از آنها از پایین ترین میزانِ قطعیت برخوردار است. حال آنکه نمودارِ ما آراءِ موردِ انتظارِ همان ده ایالت را منتها تا حدِ یقینیِ آن، لحاظ کرده است.)
[shareaholic app="share_buttons" id="25412088"]

منبع : نیویورک تایمز - به قلم جاش کاتز (JOSH KATZ)

[yuzo_related]

ارسال این به یک دوست