دستمزدِ حداقلی چیست؟
۱۳۹۷-۰۷-۲۴
کدام شغلها دارای دستمزدهای حداقلی هستند؟
۱۳۹۷-۰۷-۲۴

هرآنچه در مورد حداقل حقوق در آمریکا لازم است بدانید

نوشته شده توسط : Evan Soltas

چه کسانی از دستمزدِ حداقلی برخوردارند؟

بنا به گزارشِ سالانه ی دفترِ آمارِ کارِ آمریکا (BLS)، 3.6 میلیون آمریکایی از دستمزدِ حداقلیِ فدرال یا کمتر از آن برخوردارند. این تعداد 4.7 درصدِ کلِ شاغلانِ ساعت-مزد را تشکیل می دهد.

از لحاظِ ترکیبِ جمعیتی، سنِ کارکنانِ دارای دستمزدِ حداقلی معمولاً پایین تر از میانگینِ سنیِ شاغلانِ آمریکاست. بر اساسِ داده های دفترِ آمارِ کارِ آمریکا، در سالِ 2012 متوسطِ سنِ شاغلانی که دارای دستمزدِ حداقلی بوده اند 24 سال بوده است. به این نمودار نگاه کنید تا به تفکیکِ این 3.6 میلیون نفر در محدوده های سنیِ 16 تا 69 سال پی ببرید:

می توان از یک زاویه ی دیگر هم به نمودار نگاه کرد: اینکه در هر گروهِ سنی چند درصد از شاغلانِ دارای حقوقِ حداقلی قرار دارند؟ 21.1 درصد از شاغلانِ بینِ 16 تا 19 سال دارای حقوقِ حداقلی یا کمتر هستند، در حالی که تنها 1.6 درصد از شاغلانِ بینِ 55 تا 59 سال چنین دستمزدهایی می گیرند.

زنان نیز از گروههایی هستند که بیشتر (از مردان) در معرضِ دریافتِ حداقل حقوق قرار دارند .2.3 میلیون نفر از این 3.6 میلیون آمریکایی که دارای حقوقِ حداقلی هستند را زنان تشکیل می دهند، یا بگویید 6 درصد از کلِ شاغلانِ زنِ ساعت-مزد، در مقایسه با 3.4 درصد از کلِ شاغلانِ مردِ ساعت-مزد.

ترکیبِ نژادیِ شاغلانِ دارای حقوقِ حداقلی تقریباً با ترکیبِ نژادیِ کلِ کشورِ آمریکا تناسب دارد، هرچند در این ترکیب تعدادِ سیاهپوستان و هیسپانیک ها نسبت به جمعیتشان بیشتر است. 4.7 درصد از شاغلانِ ساعت-مزدِ سفیدپوستِ غیرهیسپانیک دارای حقوقِ حداقلی هستند، این نسبت برای شاغلانِ ساعت-مزدِ سایرِ نژادها از این قرار است: سیاهپوستان 5.3 درصد، آسیایی تبارها 3.4 درصد، و هیسپانیک ها 5 درصد.

طبقِ آمارِ جان اشمیت و جانل جونز (John Schmitt and Janelle Jones) از مرکزِ چپگرای Center for Economic and Policy Research، از 1979 به بعد وزنه ی جمعیتیِ حداقل بگیران در طولِ زمان تغییر کرده است و به سوی سنین و تحصیلاتِ بالاتر تمایل یافته است. برای مثال، سهمِ حداقل بگیرانِ نوجوان از 26 درصدِ کلِ شاغلین به 12 درصد کاهش یافته، و سهمِ حداقل بگیرانِ دارای تحصیلاتِ کمتر از دبیرستان هم از 40 درصد به 20 درصد تنزل یافته است.