آیا افزایشِ حداقل دستمزد سببِ تحرکِ اقتصاد می شود؟
۱۳۹۷-۰۷-۲۴
حقیقتِ آزاردهنده دربارۀ تدریس در آمریکا
۱۳۹۷-۰۷-۲۴

هرآنچه در مورد حداقل حقوق در آمریکا لازم است بدانید

نوشته شده توسط : Evan Soltas

نظرِ اقتصاددانان درموردِ دستمزدِ حداقلی چیست؟

مرکزِ تحقیقاتیِ Initiative on Global Markets واقع در دانشکده ی تجارتِ دانشگاهِ شیکاگو از اقتصاددانان یک نظرسجی به عمل آورده است تا نظرشان را درباره ی افزایشِ دستمزدِ حداقلی جویا شود. این نظرسنجی نشان می دهد که اقتصاددانان در اینکه با افزایشِ دستمزدِ حداقلی موافق اند.