فساد در آمریکا: از انفیه دانِ بنجامین فرانکلین تا قانونِ سیتیزن یونایتد
۱۳۹۷-۰۶-۲۲
گزارش تصویری از اعتراضات خشونت بار ضد ترامپ در پرتلند
۱۳۹۷-۰۶-۲۴

جیمز مدیسون و تاسیسِ آمریکا

James Madison and the Making of America

نویسنده: کوین آر. سی. گاتزمن (Kevin R. C. Gutzman)

تاریخ انتشار:فبریه 2012

موضوع:آشنایی با بنیان گذار قانون اساسی آمریکا

بررسی اجمالی:

کوین گاتزمنِ تاریخ شناس، در کتابِ جیمز مدیسون و تاسیسِ آمریکا با دیدی متفاوت به جیمز مدیسون، بنیانگذارِ قانونِ اساسیِ آمریکا، نظر افکنده است و از این موسسِ مهمِ آمریکا و نحوه ی تاثیرگذاریِ او بر ماهیتِ امروزیِ آمریکا تصویری پیچیده و گاهاً متناقض به دست داده است. گاتزمن به جای ارائه ی تصویری فرا-انسانی از مدیسون، او را یکی مثلِ بقیه ی انسانها روایت می کند که آنچه بنیان گذاشته برخلافِ میل و انتظارِ خودش بوده است: شهرتِ مدیسون مدیونِ مشارکتِ او در نگارشِ مقالاتِ فدرالیست و نقشِ او در پیش نویسِ منشورِ حقوق و قانونِ اساسیِ آمریکاست. امروزه تصویری که عموم از مشارکتِ او در تهیه ی این اسناد دارند تصویری نادرست است.

او منشورِ حقوق را چیزی غیرضروری می دانست و اصرار داشت که در قانونِ اساسی گنجانده نشود، چرا که آن را سندی بسیار ناقص می شمرد و شکستی زود هنگام برای آن پیش بینی کرده بود. مدیسون به ایجادِ نخستین حزبِ سیاسیِ آمریکا یعنی حزبِ «جمهوریخواه» (نخستین حزبی که این نام را بر خود نهاده بود) کمک کرد، و این درحالی بود که پیشتر وی اعلام کرده بود که احزابِ سیاسی به طورِ کل چیزِ مضری هستند. مدیسون در نخستین سالهای تاسیسِ ایالاتِ متحده و در حینِ جنگِ 1812، ابتدا در جایگاهِ وزیرِ امورِ خارجه و سپس رئیس جمهورِ آمریکا حضور پیدا کرد؛ با این همه، سیاستِ خارجه ای که در سالهای 1801 تا 1817 در پیش گرفته بود سرانجام سبب شد که بریتانیا کاخِ سفید و ساختمانِ کنگره را به تلّی از خاکستر تبدیل کند. تناقضاتی که چه در تفکر و چه در شیوه ی حکومت داریِ وی وجود داشت را از بسیاری جهات می توان طلیعه ی اوضاعِ آشفته ی امروزیِ کشورِ آمریکا دانست.

در صحبت از اقداماتِ مدیسون، معمولاً بزرگترین میراثِ او یعنی غیردولتی کردنِ کلیسای ایالتیِ ویرجینیا و تصویبِ قانونِ آزادیِ مذهبی در ویرجینیا (Virginia Statute for Religious Freedom) از قلم می افتد. با این وجود، فهمِ درستِ نگرشِ او نسبت به رابطه ی مذهب با کلیسا و دولت کلیدِ شناختِ واقعیِ این شخص است. به نظر می رسد که کتابِ جیمز مدیسون و تاسیسِ آمریکا اثرِ کوین گاتزمن بتواند زندگی نامه ی قابلِ اعتمادی از چهارمین رئیس جمهورِ آمریکا باشد.

جیمز مدیسون و تاسیسِ آمریکا

James Madison and the Making of America

نویسنده: کوین آر. سی. گاتزمن (Kevin R. C. Gutzman)

تاریخ انتشار:فبریه 2012

موضوع:آشنایی با بنیان گذار قانون اساسی آمریکا

بررسی اجمالی:

کوین گاتزمنِ تاریخ شناس، در کتابِ جیمز مدیسون و تاسیسِ آمریکا با دیدی متفاوت به جیمز مدیسون، بنیانگذارِ قانونِ اساسیِ آمریکا، نظر افکنده است و از این موسسِ مهمِ آمریکا و نحوه ی تاثیرگذاریِ او بر ماهیتِ امروزیِ آمریکا تصویری پیچیده و گاهاً متناقض به دست داده است. گاتزمن به جای ارائه ی تصویری فرا-انسانی از مدیسون، او را یکی مثلِ بقیه ی انسانها روایت می کند که آنچه بنیان گذاشته برخلافِ میل و انتظارِ خودش بوده است: شهرتِ مدیسون مدیونِ مشارکتِ او در نگارشِ مقالاتِ فدرالیست و نقشِ او در پیش نویسِ منشورِ حقوق و قانونِ اساسیِ آمریکاست. امروزه تصویری که عموم از مشارکتِ او در تهیه ی این اسناد دارند تصویری نادرست است.

او منشورِ حقوق را چیزی غیرضروری می دانست و اصرار داشت که در قانونِ اساسی گنجانده نشود، چرا که آن را سندی بسیار ناقص می شمرد و شکستی زود هنگام برای آن پیش بینی کرده بود. مدیسون به ایجادِ نخستین حزبِ سیاسیِ آمریکا یعنی حزبِ «جمهوریخواه» (نخستین حزبی که این نام را بر خود نهاده بود) کمک کرد، و این درحالی بود که پیشتر وی اعلام کرده بود که احزابِ سیاسی به طورِ کل چیزِ مضری هستند. مدیسون در نخستین سالهای تاسیسِ ایالاتِ متحده و در حینِ جنگِ 1812، ابتدا در جایگاهِ وزیرِ امورِ خارجه و سپس رئیس جمهورِ آمریکا حضور پیدا کرد؛ با این همه، سیاستِ خارجه ای که در سالهای 1801 تا 1817 در پیش گرفته بود سرانجام سبب شد که بریتانیا کاخِ سفید و ساختمانِ کنگره را به تلّی از خاکستر تبدیل کند. تناقضاتی که چه در تفکر و چه در شیوه ی حکومت داریِ وی وجود داشت را از بسیاری جهات می توان طلیعه ی اوضاعِ آشفته ی امروزیِ کشورِ آمریکا دانست.

در صحبت از اقداماتِ مدیسون، معمولاً بزرگترین میراثِ او یعنی غیردولتی کردنِ کلیسای ایالتیِ ویرجینیا و تصویبِ قانونِ آزادیِ مذهبی در ویرجینیا (Virginia Statute for Religious Freedom) از قلم می افتد. با این وجود، فهمِ درستِ نگرشِ او نسبت به رابطه ی مذهب با کلیسا و دولت کلیدِ شناختِ واقعیِ این شخص است. به نظر می رسد که کتابِ جیمز مدیسون و تاسیسِ آمریکا اثرِ کوین گاتزمن بتواند زندگی نامه ی قابلِ اعتمادی از چهارمین رئیس جمهورِ آمریکا باشد.

کتب مرتبط :