اندر هزینه‌های سرسام آور پزشکی در امریکا
۱۳۹۵-۰۶-۰۷
زندان – فرودگاه بین المللی پیرسون تورنتو
۱۳۹۵-۰۶-۰۷